UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Retten til at trække samtykke tilbage
9. Dine rettigheder
10. Klage til Datatilsynet

 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 72 30 35 80, e-mail: mg@focusflex.dk.

 

Med venlig hilsen
Direktør, Michel Goldin

 

 

BILAG 1 – OPLYSNING OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOLYSNINGER

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Focus Flex Leasing A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Focus Flex Leasing A/S
Savsvinget 4a, 1 sal
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 33577214
Att.: Michel Goldin
Telefon: +45 72 30 35 80
Mail: mg@focusflex.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne tilbyde dig en leasingaftale, samt til brug for identificering af din identitet.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og b, artikel 7, stk. 1 og artikel 9, stk. 1, litra b, og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 11, stk. 1, nr. 1, litra a.

 

3. Kategorier af personoplysninger

 

Til brug for afgivelse af leasingtilbud indhenter vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, cpr. nr., mailadresse, telefonnummer, bankoplysninger og kopi af sygesikringsbevis og pas eller kørekort.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Dine personoplysninger videregives til importøren eller forhandleren af den bil, du påtænker at lease, NETS i forbindelse med oprettelse af PBS, RKI kreditsikring for sikring af at du ikke er tilmeldt registret, samt vores databehandlere til blandt andet teknisk drift af systemer. Disse databehandlere er under vores instruks og behandler data, som vi er ansvarlige for.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vores ene databehandler SAC-IT A/S anvender SAC-IT Inc. som underdatabehandler og kan i den henseende overføre oplysningerne til en underdatabehandler uden for den Europæiske Union eller EØS. De fornødne garantier for overførslen til USA er sikret gennem underdatabehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU persondataforordningens artikel 45. Overførslerne af oplysningerne vil altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

 

Kopi af SAC-IT Inc.’s certificering kan findes her – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004TwmAAE&status=Active

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 

Forudover de oplysninger du selv har fremsendt, stammer oplysninger dels fra forhandleren af den påtænke bil, du ønsker at lease, RKI og offentligt tilgængeligt registre såsom tinglysning.dk og Virk.dk.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Såfremt vi efterfølgende indgår en leasingaftale, opbevares oplysninger i op til 5 år fra aftalens ophør, hvorefter de slettes i henhold til vores sletterutiner.
Såfremt vi ikke efterfølgende indgår en leasingaftale, slettes oplysninger inden for ca. 30 dage.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

 

9. Dine rettigheder

 

Herudover har til enhver tid ret til at anmode os om indsigt i de oplysninger, vi behandler, ret til at få udleveret kopi af oplysningerne, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget, ret til at få slettet dine oplysninger, ret til at få begrænset behandlingen, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.